ท่านสามารถร้องเรียนและติดต่อสอบถาม
ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ทาง Call Center ที่เบอร์ 02 - 3830427

 

สรุปเรื่องรับร้องทุกข์ ในปี 2558

1. เรื่องทั่วไป

1. เรื่องการปล่องเรียนให้ตรงเวลาหลังเลิกเรียน
2. เรื่องทรงผมของนักเรียนหญิง

2. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

<<<ไม่มีเรื่องร้องเรียน >>>

3. เรื่องเกี่ยวกับการเงิน

<<<ไม่มีเรื่องร้องเรียน >>>

4. เรื่องยาเสพติด

<<<ไม่มีเรื่องร้องเรียน >>>

5. เรื่องการทุจริต

<<<ไม่มีเรื่องร้องเรียน >>>